Syarat Perkhidmatan laman web Penyelesaian Intercompany

Terakhir dikemaskini: 14 januari 2020

Sila baca Terma Perkhidmatan ini dengan teliti sebelum menggunakan laman web https://intercompanysolutions.com yang dikendalikan oleh Clientbooks bagi pihak ICS Accounting & Advisory BV

Penyelesaian antara syarikat menggunakan HTTPS atau SSL untuk melindungi data pengguna yang diserahkan melalui laman web. Walau bagaimanapun, kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang maklumat yang hilang sekiranya berlaku pelanggaran keselamatan.

TERMA DAN SYARAT LAMAN WEB

Pengenalan

Terma dan syarat ini mengawal penggunaan laman web ini; dengan menggunakan laman web ini, anda menerima terma dan syarat ini dengan penuh. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini atau mana-mana bahagian terma dan syarat ini, anda tidak boleh menggunakan laman web ini.

Anda mestilah sekurang-kurangnya berumur 18 untuk menggunakan laman web ini. Dengan menggunakan laman web ini, anda menjamin dan mewakili anda sekurang-kurangnya berumur 18.

Laman web ini menggunakan kuki. Dengan menggunakan laman web ini dan bersetuju dengan terma dan syarat ini, anda bersetuju dengan ICS Marketing BV kami menggunakan kuki sesuai dengan syarat ICS Marketing BV penafian, dasar privasi dan dasar cookies.

Lesen untuk menggunakan laman web

Melainkan dinyatakan sebaliknya, ICS Marketing BV dan / atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek dalam laman web dan bahan di laman web ini. Tertakluk kepada lesen di bawah, semua hak harta intelek ini dikhaskan.

Anda boleh melihat, muat turun untuk tujuan caching sahaja, dan cetak halaman dari laman web untuk kegunaan peribadi anda, tertakluk kepada sekatan yang dinyatakan di bawah dan di tempat lain dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

 • menerbitkan semula bahan dari laman web ini;
 • menjual, menyewa atau bahan sub-lesen daripada laman web ini;
 • menunjukkan apa-apa bahan dari laman web itu kepada awam;
 • semula, memperbanyakkan, menyalin atau sebaliknya mengeksploitasi bahan di laman web ini untuk tujuan komersial;
 • mengedit atau mengubah suai apa-apa bahan di laman web ini; atau
 • mengagihkan semula bahan dari laman web ini tanpa rujukan sumbernya

Di mana kandungan khusus disediakan untuk pengagihan semula, ia hanya boleh disebarkan dengan rujukan sepenuhnya kepada Penyelesaian Intercompany

Penggunaan yang boleh diterima

Anda tidak boleh menggunakan laman web ini dengan cara apa pun yang menyebabkan, atau boleh menyebabkan, merosakkan laman web atau merosakkan ketersediaan atau kebolehaksesan laman web; atau dengan apa cara yang menyalahi undang-undang, menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya, atau berkaitan dengan apa-apa tujuan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang, menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya.

Anda tidak perlu menggunakan laman web ini untuk menyalin, kedai, tuan rumah, menghantar, menghantar, menggunakan, menyiarkan atau mengedarkan apa-apa bahan yang terdiri daripada (atau dikaitkan dengan) mana-mana spyware, virus komputer, kuda Trojan, cacing, pembalak Pintasan, rootkit atau lain-lain perisian komputer yang berniat jahat.

Anda tidak boleh menjalankan apa-apa aktiviti pengumpulan data yang sistematik atau automatik (termasuk tanpa had pengikis, perlombongan data, pengambilan data dan penuaian data) pada atau berhubung dengan laman web ini tanpa persetujuan bertulis dari Intercompany Solutions.

Anda tidak boleh menggunakan laman web ini untuk menghantar atau menghantar komunikasi komersil yang tidak diminta.

Anda tidak boleh menggunakan laman web ini untuk sebarang tujuan yang berkaitan dengan pemasaran tanpa kebenaran bertulis dari Intercompany Solutions.

Akses terhad

Akses ke kawasan tertentu dalam laman web ini adalah terhad. ICS Marketing BV berhak membataskan akses ke kawasan tapak web ini, atau sesungguhnya laman web keseluruhan ini, di discretion Intercompany Solutions.

Jika ICS Marketing BV memberi anda ID pengguna dan kata laluan untuk membolehkan anda mengakses kawasan terhad laman web ini atau kandungan atau perkhidmatan lain, anda mesti memastikan bahawa ID pengguna dan kata laluan disimpan sulit.

ICS Marketing BV boleh melumpuhkan ID pengguna dan kata laluan anda dalam budi bicara mutlak Penyelesaian Intercompany tanpa notis atau penjelasan.

Friendlies

Dalam terma dan syarat ini, "kandungan pengguna anda" ertinya bahan (termasuk tanpa had teks, imej, bahan audio, bahan video dan bahan audio-visual) yang anda mengemukakan kepada laman web ini, untuk apa jua tujuan.

Anda memberikan kepada ICS Marketing BV suatu lesen tanpa royalti di seluruh dunia, tidak boleh ditarik balik, tidak eksklusif, tanpa royalti untuk menggunakan, membiak, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemah dan mengedarkan kandungan pengguna anda dalam mana-mana media yang ada atau yang akan datang. Anda juga memberikan kepada ICS Marketing BV hak untuk sub-lesen hak-hak ini, dan hak untuk membawa tindakan untuk pelanggaran hak-hak ini.

Kandungan pengguna anda tidak boleh menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang, tidak boleh melanggar mana-mana hak undang-undang pihak ketiga dan tidak boleh menimbulkan tindakan undang-undang sama ada terhadap anda atau ICS Marketing BV atau pihak ketiga (dalam setiap kes di bawah mana-mana undang-undang yang berlaku) .

Anda tidak boleh menyerahkan apa-apa kandungan pengguna ke laman web yang telah atau pernah menjadi subjek sebarang prosiding undang-undang yang terancam atau sebenar atau aduan lain yang serupa.

ICS Marketing BV berhak untuk menyunting atau membuang sebarang bahan yang dihantar ke laman web ini, atau disimpan di pelayan Penyelesaian Intercompany, atau dihoskan atau diterbitkan di laman web ini.

Walau apa pun hak-hak Penyelesaian Intercompany di bawah terma dan syarat ini berkaitan dengan kandungan pengguna, ICS Marketing BV tidak bertanggungjawab untuk memantau penyerahan kandungan tersebut kepada, atau penerbitan kandungan tersebut, laman web ini.

Tiada waranti

Laman web ini disediakan "sebagaimana adanya" tanpa apa-apa representasi atau jaminan, nyata atau tersirat. ICS Marketing BV tidak membuat sebarang representasi atau jaminan berhubung dengan laman web ini atau maklumat dan bahan yang disediakan di laman web ini.

Tanpa menjejaskan keluasan perenggan yang terdahulu, ICS Marketing BV tidak menjamin bahawa:

 • laman web ini akan sentiasa ada, atau boleh didapati di semua; atau
 • maklumat di laman web ini adalah lengkap, benar, tepat atau tidak mengelirukan.

Tiada apa-apa di laman web ini yang terdiri daripada atau yang dimaksudkan untuk membentuk, apa-apa nasihat.

Had liabiliti

ICS Marketing BV tidak akan bertanggungjawab kepada anda (sama ada di bawah undang-undang hubungan, undang-undang torts atau sebaliknya) berhubung dengan kandungan, atau penggunaan, atau sebaliknya berkaitan dengan laman web ini:

 • setakat bahawa laman web yang disediakan bebas daripada bertanggungjawab, untuk apa-apa kerugian langsung;
 • bagi mana-mana secara tidak langsung, kerugian khas atau berbangkit; atau
 • bagi apa-apa kerugian perniagaan, kerugian hasil, pendapatan, keuntungan atau simpanan yang dijangka, kehilangan kontrak atau hubungan perniagaan, kehilangan reputasi atau muhibah, atau kerugian atau rasuah maklumat atau data.

Keterbatasan liabiliti ini dikenakan walaupun ICS Marketing BV telah dinasihatkan dengan jelas tentang potensi kerugian.

Pengecualian

Tiada apa pun dalam penafian laman web ini akan mengecualikan atau menghadkan apa-apa waranti yang tersirat oleh undang-undang bahawa ia akan menyalahi undang-undang untuk mengecualikan atau membatasi, dan tiada apa-apa dalam penafian laman web ini akan mengecualikan atau membatasi liabiliti Penyelesaian Intercompany berkenaan dengan mana-mana:

 • kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kecacatan Penyelesaian Intercompany;
 • penipuan atau penipuan palsu di bahagian ICS Marketing BV; atau
 • perkara yang akan menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang untuk ICS Marketing BV untuk mengecualikan atau mengehadkan, atau mencuba atau menganggap untuk mengecualikan atau mengehadkan, liabilitinya.

Kemunasabahan

Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju bahawa pengecualian dan had liabiliti yang dinyatakan dalam penafian laman web ini adalah berpatutan.

Jika anda tidak fikir mereka adalah munasabah, anda tidak boleh menggunakan laman web ini.

Pihak-pihak lain

Anda menerima bahawa, sebagai entiti liabiliti terhad, ICS Marketing BV mempunyai kepentingan untuk menghadkan tanggungan peribadi pegawai dan pekerjanya. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan membawa apa-apa tuntutan secara peribadi terhadap pegawai atau pekerja Penyelesaian Intercompany 'berkenaan dengan apa-apa kerugian yang anda alami berkaitan dengan laman web.

Tanpa menjejaskan perenggan yang terdahulu, anda bersetuju bahawa batasan jaminan dan liabiliti yang dinyatakan dalam penafian laman web ini akan melindungi pegawai, pekerja, ejen, anak syarikat, pengganti, penerima dan subkontraktor Penyelesaian Intercompany Solutions serta ICS Marketing BV.

Peruntukan tidak boleh dikuatkuasakan

Jika mana-mana peruntukan penafian laman web ini adalah, atau didapati, tidak boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang, yang tidak akan menjejaskan penguatkuasaan peruntukan-peruntukan lain penafian laman web ini.

Ganti Rugi

Anda dengan ini menanggung rugi ICS Marketing BV dan berjanji untuk memastikan ICS Marketing BV menanggung rugi terhadap kerugian, kerosakan, kos, liabiliti dan perbelanjaan (termasuk tanpa batasan perbelanjaan undang-undang dan apa-apa amaun yang dibayar oleh ICS Marketing BV kepada pihak ketiga dalam penyelesaian tuntutan atau pertikaian atas nasihat penasihat undang-undang Intercompany Solutions) yang ditanggung atau dialami oleh ICS Marketing BV yang timbul daripada sebarang pelanggaran oleh anda tentang sebarang peruntukan terma dan syarat ini, atau timbul daripada sebarang tuntutan bahawa anda telah melanggar mana-mana ketentuan terma dan syarat ini .

Pelanggaran terma dan syarat

Tanpa menjejaskan hak-hak lain Intercompany Solutions di bawah terma dan syarat ini, sekiranya anda melanggar terma dan syarat ini dengan cara apapun, ICS Marketing BV mungkin mengambil tindakan sedemikian kerana ICS Marketing BV menganggap wajar untuk menangani pelanggaran tersebut, termasuk menggantung akses anda kepada laman web, melarang anda mengakses laman web, menghalang komputer menggunakan alamat IP anda daripada mengakses laman web, menghubungi penyedia perkhidmatan internet anda untuk meminta mereka menghalang akses anda ke laman web dan / atau membawa prosiding mahkamah terhadap anda.

Perubahan

ICS Marketing BV boleh menyemak semula terma dan syarat ini dari semasa ke semasa. Terma dan syarat yang disemak akan diguna pakai untuk penggunaan laman web ini dari tarikh penyiaran terma dan syarat yang disemak di laman web ini. Sila semak halaman ini dengan kerap untuk memastikan anda sudah biasa dengan versi semasa.

Tugasan

ICS Marketing BV boleh memindahkan, subkontrak atau sebaliknya berurusan dengan hak dan / atau kewajipan Penyelesaian Intercompany di bawah terma dan syarat ini tanpa memberitahu anda atau mendapatkan persetujuan anda.

Anda tidak boleh memindahkan, sub-kontrak atau selainnya berurusan dengan hak-hak dan / atau kewajipan anda di bawah terma dan syarat-syarat.

Kebolehasingan

Jika peruntukan terma dan syarat ini ditentukan oleh mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa berwibawa lain untuk menyalahi undang-undang dan / atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan lain akan terus berkuatkuasa. Sekiranya mana-mana peruntukan yang menyalahi undang-undang dan / atau tidak boleh dikuatkuasakan akan sah atau boleh dikuatkuasakan sekiranya sebahagian daripadanya dipadam, bahagian itu akan dianggap dipadamkan, dan selebihnya peruntukan akan terus berkuatkuasa.

Perjanjian keseluruhan

Terma dan syarat ini, bersama-sama dengan polisi privasi dan kuki membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan ICS Marketing BV berhubung dengan penggunaan laman web ini dan menggantikan semua perjanjian sebelumnya berkenaan dengan penggunaan laman web ini.

Undang-undang dan bidang kuasa

Terma dan syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut Belanda, dan sebarang pertikaian yang berkaitan dengan terma dan syarat ini akan tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Belanda.

Pendaftaran dan kebenaran

ICS Marketing BV dan ICS Accounting & Advisory BV didaftarkan dengan The Dutch Chamber of Commerce atau Kamer van Koophandel. Anda boleh mencari versi pendaftaran dalam talian di www.kvk.nl. Nombor pendaftaran ICS Marketing BV dan ICS Accounting & Advisory BV masing-masing 70057273 dan 71469710

Butiran Intercompany Solutions

ICS Marketing BV didaftarkan di Belanda di bawah nombor pendaftaran 70057273.
Alamat ICS Marketing BV adalah World Trade Center, Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam.

Anda boleh menghubungi ICS Accounting & Advisory BV melalui e-mel pada e-mel yang terdapat pada halaman kenalan.

Syarat perkhidmatan kami yang lain

Perkara liabiliti undang-undang kami dilindungi di dalam kami Penafian.

Perkara-perkara privasi dilindungi di dalam kami Dasar Privasi.

Perkara-perkara kuki dilindungi di dalam kami Polisi Cookie.

Perubahan

Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk mengubahsuai atau menggantikan Terma ini pada bila-bila masa. Sekiranya semakan itu menjadi bahan, kami akan cuba memberikan sekurang-kurangnya notis hari 30 sebelum sebarang terma baru berkuatkuasa. Apa yang menjadi perubahan material akan ditentukan mengikut budi bicara kami.

Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami selepas semakan itu menjadi berkesan, anda bersetuju untuk terikat dengan terma yang diubahsuaikan. Jika anda tidak bersetuju dengan terma baru, sila berhenti menggunakan Perkhidmatan.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai Syarat ini, sila hubungi kami.

Laman web yang dikendalikan oleh ICS Marketing BV bagi pihak ICS Advisory & Finance BV