Syarat Perkhidmatan Intercompany Solutions

Terakhir dikemas kini: 13 Julai 2021

Sila baca Syarat Perkhidmatan ini dengan teliti sebelum menggunakan laman web https://intercompanysolutions.com yang dikendalikan oleh Clientbooks atas nama ICS Advisory & Finance BV

Intercompany Solutions menggunakan HTTPS atau SSL untuk melindungi data pengguna yang dihantar melalui laman web. Walaupun begitu, kami tidak bertanggungjawab atas sebarang maklumat yang hilang sekiranya berlaku pelanggaran keselamatan.

TERMA DAN SYARAT LAMAN WEB

 

Pengenalan

Terma dan syarat ini mengatur penggunaan laman web ini oleh anda; dengan menggunakan laman web ini, anda menerima terma dan syarat ini sepenuhnya. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini atau mana-mana bahagian terma dan syarat ini, anda tidak boleh menggunakan laman web ini.

Anda mesti berumur sekurang-kurangnya 18 tahun untuk menggunakan laman web ini. Dengan menggunakan laman web ini, anda menjamin dan menyatakan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun.

Laman web ini menggunakan kuki. Dengan menggunakan laman web ini dan bersetuju dengan terma dan syarat ini, anda bersetuju dengan penggunaan ICS Marketing BV kami mengikut syarat ICS Marketing BV penafianDasar Privasi dan dasar cookies.

 

Lesen untuk menggunakan laman web

Kecuali dinyatakan sebaliknya, ICS Marketing BV dan / atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek di laman web dan bahan di laman web. Tertakluk kepada lesen di bawah, semua hak harta intelek ini terpelihara.

Anda boleh melihat, muat turun untuk tujuan caching sahaja, dan cetak halaman dari laman web untuk kegunaan peribadi anda, tertakluk kepada sekatan yang dinyatakan di bawah dan di tempat lain dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

 • menerbitkan semula bahan dari laman web ini;
 • menjual, menyewa atau bahan sub-lesen daripada laman web ini;
 • menunjukkan apa-apa bahan dari laman web itu kepada awam;
 • semula, memperbanyakkan, menyalin atau sebaliknya mengeksploitasi bahan di laman web ini untuk tujuan komersial;
 • mengedit atau mengubah suai apa-apa bahan di laman web ini; atau
 • mengagihkan semula bahan dari laman web ini tanpa rujukan sumbernya

Apabila kandungan disediakan secara khusus untuk pengagihan semula, kandungan hanya boleh diedarkan dengan rujukan penuh ke Intercompany Solutions

Penggunaan yang boleh diterima

Anda tidak boleh menggunakan laman web ini dengan cara apa pun yang menyebabkan, atau boleh menyebabkan, merosakkan laman web atau merosakkan ketersediaan atau kebolehaksesan laman web; atau dengan apa cara yang menyalahi undang-undang, menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya, atau berkaitan dengan apa-apa tujuan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang, menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya.

Anda tidak perlu menggunakan laman web ini untuk menyalin, kedai, tuan rumah, menghantar, menghantar, menggunakan, menyiarkan atau mengedarkan apa-apa bahan yang terdiri daripada (atau dikaitkan dengan) mana-mana spyware, virus komputer, kuda Trojan, cacing, pembalak Pintasan, rootkit atau lain-lain perisian komputer yang berniat jahat.

Anda tidak boleh melakukan apa-apa aktiviti pengumpulan data yang sistematik atau automatik (termasuk tanpa had pengikis, perlombongan data, pengekstrakan data dan penuaian data) pada atau berhubung dengan laman web ini tanpa Intercompany Solutions'menyatakan persetujuan bertulis.

Anda tidak boleh menggunakan laman web ini untuk menghantar atau menghantar komunikasi komersil yang tidak diminta.

Anda tidak boleh menggunakan laman web ini untuk sebarang tujuan yang berkaitan dengan pemasaran tanpa Intercompany Solutions'menyatakan persetujuan bertulis.

Akses terhad

Akses ke kawasan tertentu di laman web ini adalah terhad. ICS Marketing BV berhak untuk menyekat akses ke kawasan laman web ini, atau seluruh laman web ini, di Intercompany Solutions'budi bicara.

Jika ICS Marketing BV memberi anda ID pengguna dan kata laluan untuk membolehkan anda mengakses kawasan terhad laman web ini atau kandungan atau perkhidmatan lain, anda mesti memastikan bahawa ID pengguna dan kata laluan disimpan sulit.

ICS Marketing BV boleh mematikan ID pengguna dan kata laluan anda di Intercompany Solutions'budi bicara tunggal tanpa notis atau penjelasan.

Friendlies

Dalam terma dan syarat ini, "kandungan pengguna anda" ertinya bahan (termasuk tanpa had teks, imej, bahan audio, bahan video dan bahan audio-visual) yang anda mengemukakan kepada laman web ini, untuk apa jua tujuan.

Anda memberikan kepada ICS Marketing BV lesen bebas royalti di seluruh dunia, yang tidak boleh ditarik balik, tidak boleh ditarik balik, untuk menggunakan, menghasilkan semula, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemahkan dan menyebarkan kandungan pengguna anda di mana-mana media yang ada atau yang akan datang. Anda juga memberikan hak kepada ICS Marketing BV untuk melisensikan hak-hak ini, dan hak untuk mengajukan tindakan atas pelanggaran hak-hak ini.

Kandungan pengguna anda tidak boleh menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang, tidak boleh melanggar hak undang-undang pihak ketiga, dan tidak boleh menimbulkan tindakan undang-undang sama ada terhadap anda atau ICS Marketing BV atau pihak ketiga (dalam setiap kes di bawah mana-mana undang-undang yang berlaku) .

Anda tidak boleh menyerahkan apa-apa kandungan pengguna ke laman web yang telah atau pernah menjadi subjek sebarang prosiding undang-undang yang terancam atau sebenar atau aduan lain yang serupa.

ICS Marketing BV berhak untuk menyunting atau membuang sebarang bahan yang dihantar ke laman web ini, atau disimpan di Intercompany Solutionspelayan, atau dihoskan atau diterbitkan di laman web ini.

Walau apa pun Intercompany Solutions'hak di bawah terma dan syarat ini berkaitan dengan kandungan pengguna, ICS Marketing BV tidak berkewajiban untuk memantau pengiriman konten tersebut ke, atau penerbitan kandungan tersebut di, laman web ini.

Tiada waranti

Laman web ini disediakan "sebagaimana adanya" tanpa pernyataan atau jaminan, tersurat atau tersirat. ICS Marketing BV tidak membuat pernyataan atau jaminan berkaitan dengan laman web ini atau maklumat dan bahan yang disediakan di laman web ini.

Tanpa menjejaskan keluasan perenggan yang terdahulu, ICS Marketing BV tidak menjamin bahawa:

 • laman web ini akan sentiasa ada, atau boleh didapati di semua; atau
 • maklumat di laman web ini adalah lengkap, benar, tepat atau tidak mengelirukan.

Tiada apa-apa di laman web ini yang terdiri daripada atau yang dimaksudkan untuk membentuk, apa-apa nasihat.

Had liabiliti

ICS Marketing BV tidak akan bertanggungjawab kepada anda (sama ada di bawah undang-undang hubungan, undang-undang torts atau sebaliknya) berhubung dengan kandungan, atau penggunaan, atau sebaliknya berkaitan dengan laman web ini:

 • setakat bahawa laman web yang disediakan bebas daripada bertanggungjawab, untuk apa-apa kerugian langsung;
 • bagi mana-mana secara tidak langsung, kerugian khas atau berbangkit; atau
 • bagi apa-apa kerugian perniagaan, kerugian hasil, pendapatan, keuntungan atau simpanan yang dijangka, kehilangan kontrak atau hubungan perniagaan, kehilangan reputasi atau muhibah, atau kerugian atau rasuah maklumat atau data.

Keterbatasan liabiliti ini dikenakan walaupun ICS Marketing BV telah dinasihatkan dengan jelas tentang potensi kerugian.

Pengecualian

Tidak ada apa-apa dalam penafian laman web ini yang akan mengecualikan atau membatasi sebarang jaminan yang disiratkan oleh undang-undang bahawa tidak boleh disekat atau dibatasi oleh undang-undang, dan tiada apa-apa dalam penafian laman web ini yang akan mengecualikan atau membatasi Intercompany Solutions tanggungjawab berkenaan dengan mana-mana:

 • kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh Intercompany Solutions kecuaian;
 • penipuan atau penipuan palsu di bahagian ICS Marketing BV; atau
 • perkara yang akan menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang untuk ICS Marketing BV untuk mengecualikan atau mengehadkan, atau mencuba atau menganggap untuk mengecualikan atau mengehadkan, liabilitinya.

Kemunasabahan

Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju bahawa pengecualian dan had liabiliti yang dinyatakan dalam penafian laman web ini adalah berpatutan.

Jika anda tidak fikir mereka adalah munasabah, anda tidak boleh menggunakan laman web ini.

Pihak-pihak lain

Anda menerima bahawa, sebagai entiti liabiliti terhad, ICS Marketing BV mempunyai kepentingan untuk mengehadkan tanggungjawab peribadi pegawai dan pekerjanya. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan mengemukakan tuntutan secara peribadi Intercompany Solutions'pegawai atau pekerja berkenaan dengan apa-apa kerugian yang anda alami berkaitan dengan laman web.

Tanpa menjejaskan perenggan yang terdahulu, anda bersetuju bahawa batasan jaminan dan liabiliti yang dinyatakan dalam penafian laman web ini akan melindungi Intercompany Solutionspegawai, pekerja, ejen, anak syarikat, pengganti, pegawai atasan dan sub-kontraktor serta ICS Marketing BV.

Peruntukan tidak boleh dikuatkuasakan

Jika mana-mana peruntukan penafian laman web ini adalah, atau didapati, tidak boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang, yang tidak akan menjejaskan penguatkuasaan peruntukan-peruntukan lain penafian laman web ini.

Ganti Rugi

Anda dengan ini memberikan ganti rugi kepada ICS Marketing BV dan berjanji untuk melindungi ICS Marketing BV dari sebarang kerugian, kerosakan, kos, liabiliti dan perbelanjaan (termasuk tanpa had perbelanjaan undang-undang dan jumlah yang dibayar oleh ICS Marketing BV kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan tuntutan atau pertikaian atas nasihat Intercompany Solutions'penasihat undang-undang) yang ditanggung atau diderita oleh ICS Marketing BV yang timbul daripada pelanggaran oleh anda mengenai peruntukan terma dan syarat ini, atau timbul dari tuntutan bahawa anda telah melanggar mana-mana terma dan syarat ini.

Pelanggaran terma dan syarat

Tanpa menjejaskan Intercompany Solutions'hak lain di bawah terma dan syarat ini, jika anda melanggar terma dan syarat ini dengan cara apa pun, ICS Marketing BV boleh mengambil tindakan seperti yang difikirkan sesuai oleh ICS Marketing BV untuk menangani pelanggaran tersebut, termasuk menangguhkan akses anda ke laman web, melarang anda mengakses laman web, menyekat komputer menggunakan alamat IP anda dari mengakses laman web, menghubungi penyedia perkhidmatan internet anda untuk meminta mereka menyekat akses anda ke laman web dan / atau membawa proses pengadilan terhadap anda.

Perubahan

ICS Marketing BV dapat merevisi terma dan syarat ini dari semasa ke semasa. Terma dan syarat yang disemak akan berlaku untuk penggunaan laman web ini dari tarikh penerbitan terma dan syarat yang disemak di laman web ini. Sila periksa halaman ini secara berkala untuk memastikan anda mengetahui versi terkini.

Tugasan

ICS Marketing BV boleh memindahkan, membuat sub-kontrak atau menguruskannya Intercompany Solutionshak dan / atau kewajipan di bawah terma dan syarat ini tanpa memberitahu anda atau mendapat persetujuan anda.

Anda tidak boleh memindahkan, sub-kontrak atau selainnya berurusan dengan hak-hak dan / atau kewajipan anda di bawah terma dan syarat-syarat.

Kebolehasingan

Sekiranya peruntukan terma dan syarat ini ditentukan oleh mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa lain yang berwibawa sebagai tidak sah dan / atau tidak dapat dilaksanakan, peruntukan lain akan terus berlaku. Sekiranya ada ketentuan yang melanggar undang-undang dan / atau tidak dapat dilaksanakan akan sah atau dapat dilaksanakan jika sebagian daripadanya dihapus, bahagian itu akan dianggap dihapus, dan ketentuan lainnya akan terus berlaku.

Perjanjian keseluruhan

Terma dan syarat ini, bersama-sama dengan polisi privasi dan kuki membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan ICS Marketing BV berhubung dengan penggunaan laman web ini dan menggantikan semua perjanjian sebelumnya berkenaan dengan penggunaan laman web ini.

Undang-undang dan bidang kuasa

Terma dan syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut Belanda, dan sebarang pertikaian yang berkaitan dengan terma dan syarat ini akan tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Belanda.

Pendaftaran dan kebenaran

ICS Marketing BV dan ICS Advisory & Finance BV berdaftar dengan The Dutch Chamber of Commerce atau Kamer van Koophandel. Anda boleh mendapatkan versi daftar dalam talian di www.kvk.nl. Nombor pendaftaran ICS Marketing BV dan ICS Advisory & Finance BV masing-masing adalah 70057273 dan 71469710

Intercompany Solutions'perincian

ICS Marketing BV didaftarkan di Belanda di bawah nombor pendaftaran 70057273.
Alamat ICS Marketing BV adalah World Trade Center, Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam.

Anda boleh menghubungi ICS Advisory & Finance BV melalui e-mel di e-mel yang terdapat di halaman hubungan.

Syarat perkhidmatan kami yang lain

Perkara liabiliti undang-undang kami dilindungi di dalam kami Penafian.

Perkara-perkara privasi dilindungi di dalam kami Dasar Privasi. 

Perkara-perkara kuki dilindungi di dalam kami Polisi Cookie.

Perubahan

Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk mengubahsuai atau menggantikan Terma ini pada bila-bila masa. Sekiranya semakan itu menjadi bahan, kami akan cuba memberikan sekurang-kurangnya notis hari 30 sebelum sebarang terma baru berkuatkuasa. Apa yang menjadi perubahan material akan ditentukan mengikut budi bicara kami.

Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami selepas semakan itu menjadi berkesan, anda bersetuju untuk terikat dengan terma yang diubahsuaikan. Jika anda tidak bersetuju dengan terma baru, sila berhenti menggunakan Perkhidmatan.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai Syarat ini, sila hubungi kami.

Laman web yang dikendalikan oleh ICS Marketing BV bagi pihak ICS Advisory & Finance BV