Penafian

Dikemaskini pada 01-07-2021

Klausa umum

 • Penafian ini mengawal penggunaan laman web syarikat kami.
 • b) Dengan melawat tapak, anda bersetuju dengan teks penuh penafian; Oleh itu, jika anda tidak bersetuju dengan dokumen atau sebahagian daripadanya, anda tidak boleh menggunakan laman web ini.
 • c) Laman web kami menggunakan kuki. Dengan menggunakan laman web ini atau bersetuju dengan penafian ini, anda menerima penggunaan cookie kami selaras dengan peruntukan kami dasar privasisyarat perkhidmatan dan dasar mengenai kuki.

Notis Hakcipta

 • Hakcipta (c) Clientbooks 2015-2021, nama dagang ICS Marketing BV, Belanda.
 • Berhubung dengan peruntukan khusus penafian ini:
 • kami dan pemegang lesen kami mengawal dan memiliki semua hak cipta dan hak berkaitan berhubung dengan harta intelektual berkenaan dengan laman web kami, termasuk bahan yang diterbitkan di dalamnya; dan
 • semua hak cipta dan hak berkaitan berhubung dengan harta intelektual dikhaskan untuk laman web kami, termasuk bahan yang diterbitkan di dalamnya.

Pelesenan penggunaan laman web

Pengguna boleh

 • lihat laman web menggunakan pelayar;
 • muat turun halaman laman web dalam cache penyemak imbas;
 • cetak halaman laman web,

selaras dengan fasal-fasal lain penafian ini.

 • Kecuali yang dibenarkan oleh klausa lain penafian ini, anda tidak dibenarkan memuat turun bahan laman web atau menyimpan bahan tersebut di komputer anda.
 • Anda dibenarkan menggunakan laman web SAHAJA untuk tujuan peribadi / perniagaan.Jika anda tidak mengawal atau memiliki hak cipta yang relevan, anda tidak dibenarkan:
 • menerbitkan bahan yang dipaparkan di laman web kami (di laman web lain atau di tempat lain);
 • sewa, menjual atau bahan sublesen yang diterbitkan di laman web;
 • tunjukkan di mana-mana bahan yang diterbitkan di laman web kami;
 • menggunakan bahan laman web kami untuk tujuan komersil;
 • mengagihkan semula bahan yang diterbitkan di laman web kami. Kami boleh, pada bila-bila masa, mengehadkan akses ke kawasan tapak web tertentu atau seluruh laman web, seperti yang kami dapati sesuai. Anda tidak boleh (cuba) memintas atau mengelakkan sebarang langkah untuk menghadkan sekatan di laman web.

Penggunaan boleh diterima

Anda tidak boleh:

 • gunakan laman web dengan cara / mengambil tindakan yang (boleh) merosakkannya atau menjejaskan akses, ketersediaan atau prestasinya;
 • menggunakan laman web itu secara fraud, haram, berbahaya atau menyalahi undang-undang, atau berhubung dengan aktiviti atau tujuan yang palsu, menyalahi undang-undang, berbahaya atau menyalahi undang-undang
 • gunakan laman web untuk menyimpan, menyalin, menghantar, menghantar, menggunakan, menghantar, mengedar atau menerbitkan bahan yang terdiri daripada (atau dikaitkan dengan) virus komputer, spyware, cacing, kuda Trojan, rootkit, logger keystroke atau malware lain.
 • menjalankan aktiviti secara automatik atau sistematik untuk tujuan mengumpul data (termasuk tetapi tidak terhad kepada perlombongan data, pengambilan, penuaian dan pengikatan) yang berkaitan dengan atau di laman web kami tanpa kebenaran bertulis kami;
 • akses laman web atau berinteraksi dengannya dengan cara apa pun menggunakan labah-labah, robot atau kaedah automatik lain, kecuali pengindeksan dalam enjin carian;
 • melanggar peruntukan yang termasuk dalam fail "robots.txt" di laman web;
 • gunakan maklumat yang dikumpulkan dari laman web untuk aktiviti komersial langsung (termasuk tetapi tidak terhad kepada mel langsung, pemasaran SMS, pemasaran e-mel atau telemarketing).
 • Anda tidak boleh menggunakan maklumat yang dikumpulkan dari laman web untuk tujuan menghubungi syarikat, individu atau entiti lain.
 • Anda mesti menjamin bahawa data yang anda sediakan melalui atau berkaitan dengan laman web adalah benar.

Jaminan terhad
Syarikat kami tidak menjamin atau mengisytiharkan bahawa:

 • data yang diterbitkan di laman web kami adalah lengkap atau tepat;
 • bahan yang diterbitkan dikemas kini;
 • laman web dan sebarang perkhidmatan yang ditawarkan di atasnya akan kekal tersedia.
 • Syarikat kami berhak untuk membatalkan atau meminda, secara keseluruhan atau sebahagiannya, perkhidmatan laman web yang ditawarkannya dan untuk menghentikan penerbitan laman web mengikut budi bicaranya sendiri, pada bila-bila masa tertentu, tanpa penjelasan atau notis terlebih dahulu. Tidak termasuk kes-kes yang dijelaskan dalam peruntukan yang berkaitan penafian ini, anda tidak akan menerima pampasan atau apa-apa bentuk pembayaran sekiranya berlaku pembatalan atau pindaan mana-mana perkhidmatan di laman web atau jika penerbitan laman web itu dihentikan.
 • Setakat sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, selaras dengan peruntukan klausa 7a, syarikat kami tidak termasuk semua jaminan dan pengisytiharan yang berkaitan dengan skop penafian ini, laman web dan penggunaannya.

Pengecualian dan batasan liabiliti
 Tiada bahagian dari penafian ini boleh:

 • tidak termasuk atau membatasi sebarang liabiliti yang berkaitan dengan kecederaan diri atau kematian akibat kecuaian;
 • tidak termasuk atau membatasi sebarang liabiliti yang berkaitan dengan penipuan palsu atau penipuan;
 • had apa-apa liabiliti dengan cara yang tidak mematuhi undang-undang yang terpakai;
 • tidak termasuk apa-apa liabiliti yang tidak boleh dikecualikan oleh undang-undang yang terpakai.

Semua pengecualian dan had tanggungjawab yang dinyatakan di bahagian lain penafian ini:

 • adalah berkaitan dengan semua liabiliti yang terhasil di bawah penafian ini atau yang berkaitan dengan perkara itu, termasuk liabiliti yang terhasil daripada obligasi kontrak, kesalahan (termasuk kecuaian) atau pelanggaran tugas undang-undang, melainkan dinyatakan secara nyata sebaliknya dalam penafian ini.
 • Oleh kerana laman web syarikat kami, termasuk perkhidmatan dan maklumat yang terkandung di dalamnya, diberikan kepada pengguna secara percuma, syarikat kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan atau kerugian yang timbul.
 • Kami tidak akan membawa apa-apa liabiliti untuk kerugian yang terhasil daripada peristiwa dari kawalan kami.
 • Kami tidak akan membawa apa-apa liabiliti untuk kerugian perniagaan, yang berkaitan (dan tidak terhad kepada) kerosakan atau kehilangan keuntungan, pendapatan, pendapatan, pengeluaran, penggunaan, jangkaan penjimatan, kontrak, perniagaan, muhibah atau peluang komersil.
 • Kami tidak akan membawa apa-apa liabiliti untuk rasuah atau kehilangan penyertaan perisian, data atau pangkalan data.
 • Kami tidak akan membawa apa-apa liabiliti untuk kerugian atau kerosakan tidak langsung, berbangkit atau khas.
 • Anda faham bahawa ia adalah kepentingan terbaik kami untuk menghadkan liabiliti peribadi kami (berkenaan dengan pekerja dan pegawai kami) dan, sehubungan dengan minat ini, anda mengiktiraf kami sebagai entiti dengan liabiliti terhad. Anda bersetuju untuk tidak menimbulkan sebarang tuntutan peribadi terhadap pekerja atau pegawai kami berkaitan dengan kerugian yang telah anda alami berkaitan dengan laman web kami atau penafian ini. Sudah tentu, ini tidak mengecualikan atau mengehadkan liabiliti entiti untuk peninggalan atau tindakan pekerja dan pegawai kami.

Perubahan

 • Kami berhak untuk menyemak semula penafian ini secara berkala.
 • Sebarang versi baru penafian hendaklah berkuat kuasa apabila ia diterbitkan di laman web kami
 • Sekiranya mahkamah atau pihak berkuasa yang berwibawa lain menentukan peruntukan tertentu penafian ini sebagai tidak boleh dikuatkuasakan dan / atau menyalahi undang-undang, selebihnya klausa akan terus terpakai.
 • Sekiranya sesuatu peruntukan, yang ditetapkan sebagai tidak boleh dikuatkuasakan dan / atau menyalahi undang-undang, akan dikuatkuasakan dan / atau sah jika sebahagian daripadanya ditinggalkan, maka bahagian ini dianggap tidak dikehendaki dan selebihnya dari fasal itu akan terus terpakai.

Bidang kuasa dan undang-undang

 • Penafian ini ditafsirkan dan ditadbir oleh undang-undang di Belanda.
 • Pertikaian yang timbul berkaitan dengan dokumen ini hendaklah diselesaikan secara eksklusif di bawah bidang kuasa Belanda.

Maklumat kawal selia dan undang-undang

 • Syarikat kami didaftarkan di Dewan Komersial Belanda dengan No. Versi dalam talian pendaftaran tersedia di www.kvk.nl.
 • Entiti kami adalah BV (Besloten Vennotschap), iaitu syarikat liabiliti terhad dan tertakluk kepada peraturan penerbitan Dewan Perniagaan Belanda.

Butir-butir Syarikat

 • Laman web ini dimiliki oleh Clientbooks dan dikendalikan oleh ICS Advisory & Finance BV
 • Syarikat kami berdaftar di Belanda, dengan ibu pejabat di Rotterdam (Beursplein 37, 3011AA)
 • Lokasi utama kami untuk perniagaan adalah pada alamat yang sama
 • Hubungi kami melalui pos, dengan menggunakan alamat ibu pejabat kami, untuk perhatian Beursplein 37, 3011AA Rotterdam at ICS Advisory & Finance BV
  mengisi borang hubungan di laman web kami;
  telefon: + 31 (0) 10 3070665
  e-mel yang disediakan pada hubungan halaman laman web kami.